14 lipca 2024

Kongres architektów

Twoje miejsce w internecie

ochrona środowiska

Program ochrony środowiska – co to jest?

Ochrona środowiska już od wielu lat jest ważnym elementem w życiu publicznym. To dziedzina życia, która ma za zadanie zapobieganiu szkód w otoczeniu naturalnym lub zachęcaniu do efektywnego wykorzystania energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Co to jest program ochrony środowiska?

Program ochrony środowiska wszedł w życie poprzez nowelizację 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku odnośnie Praw ochrony środowiska. Określa ona cele i zadania administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki jego zasobami. Zobowiązuje on do opracowania programów mających na celu realizację ekopolityki państwa. Polega to na właściwym rozpoznaniu stanu rzeczywistego środowiska naturalnego oraz czynników, które wywołują jego zanieczyszczenie.

Program ochrony środowiska – co to jest?

Program Ochrony Środowiska dla gmin dostępny jest pod linkiem https://ekolog.pl/oferta/dla-gmin/programy-ochrony-srodowiska to podstawa polityki krajowej oraz samorządowej, w której znaleźć można między innymi strategie zapobiegania powstawaniu szkód. Są tam również plany dotyczące przemysłu, energetyki, transportu, gospodarki odpadami, rolnictwa czy turystyki. Te i inne obszary życia oddziaływają na środowisko.

Program Ochrony Środowiska opisuje reakcje, jakie należy podjąć, aby wprowadzić rozwiązania, które będą przeciwdziałać zanieczyszczeniom. To w tych programach znajdują się zapisy o tym, jakie należy wprowadzić metody, jakie powinno się zastosować w takich dziedzinach jak odprowadzanie: ścieków, gospodarowaniem odpadami, zarządzanie komunikacją publiczną i kształtowaniem terenów zielonych. Edukacja ekologiczna ma w głównej mierze za zadanie podnosić świadomość mieszkańców. Ponadto dyrektywy te są reakcją na oczekiwania urzędów marszałkowskich. Program oddziałuje zarówno na mieszkańców, jak i ich komfort życia.

Program Ochrony Środowiska opisuje 10 obszarów interwencji, które mają wpływ na stan środowiska. Każdy obszar jest analizowany i dla każdego wyznaczane są działania zmierzające do poprawy stanu. Monitorowane są także postępy wdrażania działań. W Programie znajdują się także zagadnienia takie jak: adaptacja do zmian klimatu, zagrożenia środowiska, monitoring oraz edukacja ekologiczna.

Jakie obszary są badane w Programie Ochrony Środowiska?

OBSZARY BADANE

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Przekroczenie norm stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu – niska emisja.

Program ochrony powietrza, plany gospodarki niskoemisyjnej oraz programy ograniczenia niskiej emisji.

Ponadnormatywny hałas narastającą liczbą samochodów na wpływ mieszkańców.

Wdrożenie komunikacji miejskiej oraz zastosowanie zabezpieczeń akustycznych.

Wpływ działalności antropogenicznej na wody powierzchniowe.

Ochrona przeciwpowodziowa, zamykanie obiegów wody, realizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych, wspieranie naturalnej i sztucznej retencji. Wdrażanie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez poprawę jakości powierzchniowych i podziemnych.

Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakłady wydobywcze i negatywne oddziaływanie na środowisko.

Kontrola działalności zakładów oraz minimalizowanie ich skutków.

Niebezpieczeństwo utraty naturalnych zasobów glebowych spowodowanych zmianami klimatu.

Wdrażanie dobrych praktyk rolniczych, rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz promocja rolnictwa ekologicznego.

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów, odzysk, recykling oraz wykorzystanie odpadów jako paliwa alternatywnego. Wdrożenie gospodarki cyrkulacyjnej (gospodarki o obiegu zamkniętym).

Brak planów ochrony oraz planów ochronnych dla wszystkich rezerwatów i obszarów Natura 2000. Presja działalności człowieka na obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Zwiększenie lesistości oraz czynna ochrona siedlisk.

Zagrożenia awariami przemysłowymi.

Monitorowanie zakładów przemysłowych oraz usuwanie poważnych awarii.

 

Program ochrony środowiska w Polsce określa działania prowadzące do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, poprawy stanu ekologicznego oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Decyzje podjęte w POŚ mają realny wpływ na codzienne życie mieszkańców. Co więcej, gminy mają szansę na pozyskanie odpowiednich dofinansowań, a co za tym idzie – na rozwój miasta. To program, którego zapisy decydują o obszarach codziennego życia, chronią przed negatywnymi skutkami klimatu, a także wdrażają politykę ochrony środowiska.