22 stycznia 2022

Wykańczanie wnętrz pod klucz w Pile – kogo wybrać?

Czy posia­dasz miesz­ka­nie lub dom do remontu albo wykoń­cze­nia pod klucz i zasta­na­wiasz się, komu warto zle­cić prace? Oto naj­waż­niej­sze ele­menty, na które powi­nie­neś zwró­cić uwagę przed roz­po­czę­ciem prac.

Porów­naj oferty usług remon­to­wych na tere­nie Piły

Poro­zma­wiaj ze zna­jo­mymi, któ­rzy wcze­śniej remon­to­wali dom lub zapy­taj w hur­towni budow­la­nej o firmę świad­czącą usługi budow­lane. Sprawdź też opi­nie na jej temat w Inter­ne­cie. Jeśli wybrane przez Ciebie przedsiębiorstwo remontowo-budowlane będzie mieć pozy­tywną opi­nię, wtedy poproś jej szego o przed­sta­wie­nie Ci port­fo­lio. Nie zawsze dobrym roz­wią­za­niem jest kie­ro­wa­nie się tym, czy firma ma czas na wyko­na­nie prac „na zawo­ła­nie”. Dla­tego że niektó­rzy wyko­nawcy wyko­nują swoje zle­ce­nia szybko i spraw­nie lub mają kilka ekip, które remon­tują.

Określ, jakie są Twoje potrzeby

Jakość świad­czo­nych usług jest czę­sto uza­leż­niona od tego, czy inwe­sto­rzy potra­fią okre­ślić jasno swoje ocze­ki­wa­nia. Jeśli w trak­cie zle­ce­nia, będziesz zmie­niał zle­ce­nie, może oka­zać się, że pomię­dzy Tobą a wyko­nawcą będzie wiele nie­do­mó­wień. Dzięki takiemu podej­ściu unik­niesz rów­nież wielu przy­krych nie­spo­dzia­nek. Dla­tego przed zle­ce­niem prac, zasta­nów się nad swo­imi wyma­ga­niami i moż­li­wie pre­cy­zyj­nie opisz swoje zle­ce­nie.

Zwróć uwagę czy firma wyko­naw­cza jest zare­je­stro­wana

Na rynku ofe­ruje swoje usługi wielu fachow­ców, któ­rzy pra­cują na „czarno”. Ozna­cza to, że nie mają firmy zare­je­stro­wa­nej. To ważne, żeby firma wyko­naw­cza była zre­je­stro­wana. Dla­tego, że wtedy otrzy­masz fak­turę Vat za wyko­nane usługi oraz gwa­ran­cję na ich jakość zgod­nie z pra­wem budow­la­nym. Poza tym pro­fe­sjo­nalna firma wyko­naw­cza pod­pi­sze z Tobą umowę, a dzięki temu nie zda­rzy się sytu­acja, w któ­rej Twój remont albo odda­nie miesz­ka­nia pod klucz będzie prze­cią­gać się w nie­skoń­czo­ność.

Doglą­daj prac usług remon­to­wych i wyma­gaj czy­sto­ści

Jeśli mimo jasnego opi­sa­nia zle­ce­nia, firma wyko­naw­cza nie będzie trzy­mać się usta­leń, śmiało zwróć uwagę pra­cow­nikowi na to. Jed­nak nie prze­sa­dzaj z cią­głym doglą­da­niem, ponie­waż może to nie­ko­rzyst­nie wpły­nąć na prze­bieg prac. Sta­raj się to robić roz­sąd­nie, a będziesz zado­wo­lony z efektu.

Prace budow­lane w tym wykań­cza­nie wnę­trza pod klucz w Pile należy do tzw. „prac brud­nych”. Dla­tego zwróć uwagę na to, czy ekipa wyko­naw­cza sprząta po sobie każ­dego dnia. Ważne jest to, czy na miej­scu ich pracy walają się odpady, narzę­dzia, pety albo resztki jedze­nia. Nie zga­dzaj się rów­nież na to, aby Twoi wyko­nawcy pili alko­hol pod­czas prac.

Zwróć uwagę na to, jakie usługi świad­czymy firma remon­towa

Wnę­trza pod klucz powinny obej­mo­wać usługę wyko­naw­czą wraz z nad­zo­rem autor­skim oraz: prace wykoń­cze­niowe, odpo­wiedni dobór mate­ria­łów budow­la­nych, wyko­na­nie podłóg we wszyst­kich pomiesz­cze­niach domu lub miesz­ka­nia, zamon­to­wa­nie drzwi, poło­że­nie gresu, gresu, gla­zury, cera­miki, arma­tury, wanny lub kabiny prysz­ni­co­wej, dobra­nie mate­ria­łów pomoc­ni­czych, koor­dy­no­wa­nie zamó­wień oraz dostaw, sprzą­ta­nie oraz wypo­sa­że­nie wnę­trza zgod­nie z pro­jek­tem budow­la­nym, oraz naj­now­szymi stan­dar­dami.

Wycena usług

Przed roz­po­czę­ciem prac, ustal, ile będą kosz­to­wały Cię usługi. Poproś o to, aby wyko­nawca przy­go­to­wał Ci wycenę wraz z wysz­cze­gól­nieniem wszyst­kich eta­pów. Dzięki będziesz mógł przy­go­to­wać się do wyso­ko­ści wydat­ków. Poproś też o to, aby dokład­nie okre­śli, w jakiej licz­bie będzie potrze­bo­wał mate­ria­łów. Dopy­taj o to, czy świad­czy usługi budow­lane w jed­nej cenie z mate­ria­łami budow­la­nymi, czy też koszt mate­ria­łów jest po stro­nie inwe­stora.

Pole­caj dalej

Jeśli tra­fisz na praw­dziwą perełkę, czyli firmę, która wykona szybko i zgod­nie z obo­wią­zu­jącą sztuką budow­laną remont albo wnę­trze pod klucz, pole­caj ją. To ważne dla­tego, że Twoja reko­men­da­cja jest wizy­tówką dla firmy wyko­naw­czej.

Czy prze­raża Cię wizja remontu? Sko­rzy­staj z oferty archi­tekta wnę­trza, takiego jak np. archi­tek­tw­netrz.com.pl. nie zwlekaj dłużej, spraw, że będzie Ci się dobrze żyło.