19 sierpnia 2022
bank

Bankowy tytuł egzekucyjny a sprzedaż wierzytelności

Co to znaczy BTE? Bankowy tytuł egzekucyjny to niezwykle kontrowersyjny przywilej posiadany przez bank, NBP czy instytucje kredytowe na obszarze UE, który w związku z licznymi wątpliwościami nie obowiązuje od 01.08.2016. Tytuł ten mógł dotyczyć wszystkich osób, które miały jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec banku. Podpisując umowę z instytucją, w treści mogła być zawarta informacja dotycząca poddaniu się egzekucji na wypadek przerwania spłaty rat kredytu lub innego finansowego zobowiązania. Jedynie w przypadku dokumentu zawierającego taką klauzulę, co byłoby równoznaczne na zgodzenie się z jej treścią, istniało ryzyko, że potencjalny dłużnik otrzymał informacje o BTE. Tytuł ten mógł dotyczyć zarówno bezpośrednio dłużnika rzeczowego lub osobistego, jak i osoby trzeciej, jaką jest m.in. pośrednik kredytowy.

Sytuacja ta była słusznie uznawana za nadużycie przez bank, ponieważ nie obowiązywało go sądowe postępowanie rozpoznawcze, co ograniczało osobie zadłużonej, wobec której zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, możliwości obrony. Przepisy związane z BTE były wówczas niezwykle korzystne dla banku, przez co tytuł ten był nadawany zbyt często. Taki stan rzeczy jest bez wątpienia niezgodny z prawem, co zostało stwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku. Banki, aby zabezpieczyć się, nie pozostały obojętne. Korzystają obecnie z innych środków ochrony oraz mają bardziej restrykcyjne reguły dotyczące podpisywania umów kredytowych.

Sprzedaż wierzytelności – co to jest?

Sprzedaż wierzytelności polega na przekazaniu niespłacanego długu takim instytucjom jak giełda długów czy do funduszy sekurytyzacyjnych należących do firm windykacyjnych. Proces ten dotyczy wierzytelności zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowanych. W przypadku cesji wierzytelności dotyczących bankowego tytułu wierzytelności bank występuje w roli cedenta, natomiast firma windykacyjna to instytucja nabywająca prawo do określonej wierzytelności nazywana w tym kontekście cesjonariuszem. W związku z tym firma ta otrzymuje oprócz wierzytelności samej w sobie wszelkie związane z nią przywileje.

Proces sprzedaży wierzytelności jest możliwością dla banków i przedsiębiorstw – pomaga pozbyć się problemu oraz odzyskać część środków pieniężnych. Rozwiązanie to jawi się jako szczególnie atrakcyjne, gdy opóźnienie spłaty jest coraz większe, a w odpowiedzi na kolejne pisma osoba zadłużona nie podejmuje pożądanych działań. Pozwala to uniknąć wieloletnich, a zarazem kosztownych procesów windykacyjnych.

Bankowy tytuł egzekucyjny a sprzedaż wierzytelności 

Sprzedaż wierzytelności przez banki jest korzystną możliwością w przypadku posiadania długu, któremu nadano tytuł egzekucyjny. Działo się tak zazwyczaj w sytuacji, kiedy wszczęte postępowanie egzekucyjne nie przynosiło oczekiwanych przez bank rezultatów. Warto jednak pamiętać, że tytuł ten obowiązywał jedynie do sierpnia 2016, więc dotyczy zadłużenia jedynie sprzed tego terminu. Korzyść ta wynika z faktu, że dotychczasowy dłużnik przestaje posiadać dotychczasowy dług. Dzięki temu jego spłacenie nie może być egzekwowane przez komornika.

Sam dłużnik powinien być w każdym przypadku poinformowany o sprzedaży jego wierzytelności. Informacja ta musi zostać dostarczona za pośrednictwem poczty w jego miejsce zamieszkania. Warto, aby były posiadacz długu sam przypominał bankowi o przekazaniu go do funduszy sekurytyzacyjnych, a tym samym konieczności zakończenia postępowania egzekucyjnego wobec niego. W tej sytuacji istnieje jednak ryzyko, że postępowanie zostanie wszczęte ze strony samego funduszu. Podmiot ten może powoływać się na przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2016 roku bieg ten został przerwany jedynie dla banku. W związku z tym były dłużnik może dochodzić swoich praw związanych z przedawnieniem na drodze sądowej. W przypadku problemów i wątpliwości prawnych związanych z bankowym tytułem egzekucyjnym warto skorzystać z usług przedsiębiorstw specjalizującym się w tej dziedzinie. Odwiedzenie strony https://wod.com.pl/ umożliwia szybkie zgłoszenie sprawy związanej z zadłużeniem.